บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ทางอินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล 
  • โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
  • เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ปี 
  • มีสัญชาติไทยโดยกำหนด สุขภาพแข็งแรงน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม 
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร BMI ไม่เกิน 25 กิโลกรัม 
  • และไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        กำหนดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.rtncn.ac.th, www.navy.mi.th, www.nmd.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2556 และกำหนดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556
ที่มาข้อมูลข่าวสาร วพร.ทร.