บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน เข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในส่วนของกองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 5 อัตรา
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถพยาบาล (ชกท.640) 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) 4 อัตรา 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2525 – 2533) ส่าหรับ ต่าแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและ ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายเกินตามระเบียบกองทัพบกกำหนด และไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการออกตามความ ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติด ให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิด ในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท ส่าหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา อื่น ๆ และไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามความเป็นจริงเมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
2.8 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.9 ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามที่ กองพลทหารราบที่ 7 กำหนด

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถพยาบาล
3.1.1 ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก มีอายุไม่ต่่ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.1.2 ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีความสามารถในด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษส่าหรับขับรถยนต์ทหารจากโรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
3.2 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด
3.2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3.2.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

4. คะแนนเพิ่มพิเศษ แก่ผู้เป็นทายาทของ ข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ใน 100 คะแนน ดังนี้
4.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการ ปูนบำเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนน
4.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน
4.3 ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลด ออกจากราชการเนื่องจาก มีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน
4.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้น หลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว

5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
5.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
5.3 สำเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน
5.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และบิดามารดา
5.5 สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8)
5.6 สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.3)
5.7 สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.100 - 075)
5.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
5.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุลของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี)
5.10 สำเนามรณะบัตร ของ บิดา มารดา (ถ้ามี)
5.11 ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร (แบบทั่วไป ไม่เกิน 6 เดือน)
5.12 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 4 รูป
5.13 หลักฐานการขอเพิ่มคะแนนพิเศษ

6. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
6.1 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด
6.1.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
6.1.1.1 วิชาความรู้ทั่วไป 25 คะแนน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2555 )
6.1.1.2 ระเบียบงานสารบรรณ 25 คะแนน (ใช้ระเบียบงานสารบรรณกองทัพบก)
6.1.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
6.2.1.1 พิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) 10 คะแนน
6.2.1.2 Microsoft Word 5 คะแนน
6.2.1.3 Microsoft Excel 5 คะแนน
6.2.1.4 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
- ถามตอบปัญหา 2 ข้อๆ ละ 5 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 10 คะแนน
6.2.1.5 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน
6.2 ตำแหน่ง พลขับรถพยาบาล
6.2.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
6.2.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2555 )
6.2.1.2 วิชากฎหมายจราจร 25 คะแนน
6.2.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
6.2.1.1 ทักษะการขับรถ 10 คะแนน
6.2.1.2 การปรนนิบัติบำรุง 10 คะแนน
6.2.1.3 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
- ถามตอบปัญหา 2 ข้อๆ ละ 5 คะแนน
- บุคลิกท่าทาง 10 คะแนน
6.2.1.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

7. กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ในเวลาราชการ (0800 - 1630) ใบสมัครชุดละ 100 บาท
8. สถานที่จำหน่ายและรับสมัครสอบ กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

9. กำหนดการสอบคัดเลือก
9.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 0900 ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ 8 และทางเว็บไซด์ พล.ร.7 ( http://www.7infantrydiv.com/ )
9.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 0800 - 1100 พร้อมเวลา 0700 ณ บริเวณสนาม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา ส่าหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง 2 กิโลเมตร) จะใช้หลักเกณฑ์ ของกองทัพบก ผู้ที่มีคะแนนสอบ น้อยกว่า 50% ถือว่า ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์, สอบภาควิชาการ, และสอบภาคปฏิบัติ
9.3 ทดสอบภาควิชาการในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 1400- 1600 พร้อมเวลา 1330 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 7 ต่าบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดสุภาพ
9.4 ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง (ทุกตำแหน่ง) ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 0800 โดยพร้อมเวลา 0730 ณ บริเวณสนาม กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดสุภาพ
9.5 การสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง) ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 1300 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 7 ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุดสุภาพ
10. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555 เวลา 0900 ณ สถานที่รับสมัคร ตามข้อ 8 และทางเว็บไซด์ พล.ร.7 (http://www.7infantrydiv.com/ )

11. อื่น ๆ
11.1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 298817 ในเวลาราชการ

11.2 ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุทหารกองประจำการเข้ารับราชการในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 7 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสหากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครสอบ ให้สามารถสอบคัดเลือกได้โดยการเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) พลตรี กฤษณ์ กิจสุวรรณ กฤษณ์ กิจ ( กฤษณ์ กิจสุวรรณ )
ฝ่ายก่าลังพล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7