บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพราน ที่ 23 ค่ายสิงห์ดำ รับสมัครพลเรือนเพื่อ เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานใน ปี 2555

ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ถีงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 12.00 น. ณ สนามหน้า กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายสิงห์ดำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดดังนี้


1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 บิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีใด ๆ ทั้งสิ้น
1.1.3 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฎิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.4 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.5 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า
1.1.6 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.7 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่23ได้
1.1.8 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.1.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

1.2 คุณสมบัติเฉพาะเพศชาย
1.2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.30 - 23 มิ.ย.37) เว้นผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการมาก่อน อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.25 - 23 มิ.ย.37)
1.2.2 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ
1.2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป

1.3 คุณสมบัติเฉพาะเพศหญิง
1.3.1 เป็นโสด มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร (เกิดตั้งแต่ 23 มิ.ย.30- 23 มิ.ย.37)
1.3.2 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป

2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา
2.2 หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา
2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
2.5 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา
2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.7 หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
3.1 การรับสมัคร
 

3.1.1 สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 - 27 กรกฏาคม2555 ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200 น. ณ ค่ายสิงห์ดำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

3.2 วันคัดเลือก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา 08.00 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการคัดเลือกและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
 

4.ขอบเขตเกณต์การสอบ
4.1ท่วงท่า วาจา และลักษณะบุคลิกภาพ
4.2การทดสอบสมภาพร่างกาย(ตามเกณต์อายุ)
4.2.1 วิ่งจับเวลา 2 กม.
4.2.2ดันพื้น 2 นาที
4.2.3ลุกนั่ง 2 นาที

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๒๓ ค่ายสิงห์ดำ
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ 045-661-229