บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสรรพวุธทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพวุธทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นพนักงานราชการจำนวน ๑๘ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๑. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
๑.๑ กลุ่มงานบริการ
- พนักงานสื่อสาร กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- พนักงานสื่อสาร กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้าง กรมสรรพาวุธทหารเรือ
- ช่างเชื่อม จำนวน ๒ อัตรา
- ช่างประปา จำนวน ๑ อัตรา
- ช่างไม้ จำนวน ๑ อัตรา
- ช่างเครื่องมือกล จำนวน ๑ อัตรา
- ช่างกลโรงงาน จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพฯ
๒.๑ กลุ่มงานเทคนิค กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้าง กรมสรรพาวุธทหารเรือ
- ช่างกลโรงงาน จำนวน ๔ อัตรา
- ช่างเครื่องยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
- ช่างโลหะ จำนวน ๒ อัตรา
๒.๑ กลุ่มงานเทคนิค กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ
- ช่างเครื่องมือกล จำนวน ๓ อัตรา

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
- เพศชายหรือหญิง อายุ ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์(นับถึงวันรับสมัคร)
- เพศชายผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙
- บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างในส่วนราชการ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ไม่เป็นผู้ทุกพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
- ไม่เป็นผู้พกพร่องในศีลธรรม
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก ยกเว้นโทษจากความประมาท
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- กลุ่มงานบริการ (พนักงานสื่อสาร บก.สพ.ทร เพศหญิง, พนักงานสื่อสาร กคส.สพ.ทร เพศชาย/หญิง)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
- กลุ่มงานเทคนิค
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
๔. อัตราค่าตอบแทน
- กลุ่มงานบริการ เดือนละ ๖,๔๑๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ๑,๗๙๐ บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงกลาโหมฯ
- กลุ่มงานเทคนิค เดือนละ ๗,๓๗๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงกลาโหมฯ
๕. หลักฐานการสมัคร
- ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันหารศึกษานั้นๆ ตัวจริง และ สำเนา ๑ ชุด
- ทะเบียนบ้านผู้สมัคร และ บิดา มารดา (ถ้า บิดา มารดา เสียชีวิต ให้นำใบมรณบัตรมาแสดง) ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ๓ รูป
- ใบรังรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน
- ใบกองหนุน หรือใบแทน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

สถานที่และกำหนดวันเวลารับสมัคร
เปิด รับสมัครที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรมสรรพาวุธทหารเรือ บานา กรุงเทพมหานคร

- สำหรับกลุ่มงานเทคนิคไม่มีการสอบสัมภาษณ์ แต่สอบปฏิบัติ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
- กลุ่มงานบริการ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา กรมสรรพาวุธทหารเรือ บานา กรุงเทพมหานคร
- ประกาศผลสอบ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพฯ
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โทร ๐ ๓๘๔๓ ๖๙๐๙ หรือ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘ , ๖๓๗๑๙

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่