บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศ รับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

กำหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑. การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
๑.๑ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ๒๙ ธ.ค.๕๔ – ๑๐ ก.พ.๕๕ โรงเรียนนายเรืออากาศ
๑.๒ ซื้อด้วยตนเอง ๒๙ ธ.ค.๕๔ – ๑๔ มี.ค.๕๕ โรงเรียนนายเรืออากาศ

๒. วันรับสมัคร
๒.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ๓ ม.ค.๕๕ – ๑๗ ก.พ.๕๕ โรงเรียนนายเรืออากาศ
๒.๒ สมัครด้วยตนเอง ๙ – ๑๔ มี.ค.๕๕ โรงเรียนนายเรืออากาศ

 ๓. วันสอบภาควิชาการ
๑ เม.ย.๕๕ ๑๑.๓๐ น. ผู้สมัครสอบพร้อมเพื่อ รอเรียกเข้าห้องสอบ
๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. สอบภาควิชาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 
๔. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ - ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ ๑๒ เม.ย.๕๕ http://www.rtafa.ac.th, http://www.rtaf.mi.th และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533

- ประกาศผลสอบภาควิชาการ  และรายงานตัว  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.โรงเรียนนายเรืออากาศ

- ประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก รร.นอ. ๑๗ เม.ย.๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โรงเรียนนายเรืออากาศ

๕. กำหนดสอบรอบสอง
- ทดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัย๑๙ เม.ย.๕๕,๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โรงเรียนนายเรืออากาศ
- สอบสัมภาษณ์, พลศึกษา และตรวจร่างกาย  ๒๐ – ๒๒ เม.ย.๕๕, ๐๗.๐๐ น.โรงเรียนนายเรืออากาศและสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

๖. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
- ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ ๒๕ เม.ย.๕๕  http://www.rtafa.ac.th, http://www.rtaf.mi.th และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533
- เป็นทางการ , รายงานตัวและพิมพ์ลายนิ้วมือ ๒๗ เม.ย.๕๕ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.โรงเรียนนายเรืออากาศ     
- ประชุมรับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียนเตรียมทหาร ฯ ๒๗ เม.ย.๕๕ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โรงเรียนนายเรืออากาศ

๗. ทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) ๒๙ เม.ย.๕๕ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก

๘. บุคคลสำรองฟังผลสอบและรายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ ๒๙ เม.ย.๕๕ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก

๙. รายงานตัวเข้าศึกษาและปฐมนิเทศ ๒๙ เม.ย.๕๕ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก

๑๐. เปิดภาคการศึกษา ๑ พ.ค.๕๕ โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก

คุณสมบัติของผู้สมัครฯ

๑. เพศชาย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๑) 
๓. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร หรือ นายทหารชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 
๔. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่ทางราชการกำหนด 
๕. เป็นชายโสด  
. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
๑๑. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือมีหลักฐาน 
๑๒. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนทหารแล้ว 
๑๓. ต้องมีผู้รับรองข้อความในใบสมัคร ซึ่งผู้รับรองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด