บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แผนที่จะเปิดรับสมัครพลทหารกองประจำการ พัน.จู่โจม ปี 54


- แจ้งมาเพื่อทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์
- ด้วย พัน.จจ. มีแผนที่จะเปิดรับสมัครพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) พัน.จจ. ผลัดที่ 2/54 จำนวน 91 อัตรา
โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ในห้วง ตั้งแต่ 6 - 16 ต.ค.54
กำหนดการคัดเลือกในห้วง 17 - 21 ต.ค.54
รายงานตัวเข้ารับราชการ ใน 1 พ.ย.54
ขณะนี้หน่วยกำลังดำเนินการทางด้านเอกสาร เพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติเปิดรับสมัครฯ จาก ทบ.
รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

(ขอบคุณ http://thaiairborne.blogspot.com/)

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปที่รับสมัครของปีที่ผ่านๆมา

มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ป.6 อายุ 18 - 25 ปี
มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
ห้วงเวลาในการรับสมัคร
ห้วงเวลาในการรับสมัคร ประมาณ เดือน ต.ค. หรือ พ.ค. ของทุกปี
สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ www.rta.mi.th/26000u

การสอบ คัดเลือก

1.ทดสอบร่างกาย ( ทำทุกท่าให้ดีที่สุด )
ท่าดันพื้น และท่าลุกนั่ง ในเวลา 2 นาที , ดึงข้อราวเดี่ยว ไม่ต่ำกว่า ๗ ครั้ง
วิ่งระยะทาง 1 ไมล์ ,ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร
2.สัมภาษณ์/ตรวจโรค ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ร่างกายเท่านั้นถึงมีสิทธิที่จะ เข้าสัมภาษณ์และการตรวจโรค
กองพันจู่โจม
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เปิดรับสมัคร ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง คัดเลือกเป็น
พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 18 (จำนวน 74 นาย)
เริ่มรับสมัคร ห้วง ต.ค. ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร ศูนย์การศึกษา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : กองพันจู่โจม
ค่ายเอราวัณ ต. เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี 15000
โทรบ้านเมือง : ( 036 ) 412648 , ( 036 ) 412668
โทรทหาร : 31-23310 , 37724 ,37725
สิทธิในระหว่างรับราชการ
จำนวนปี เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง พ.จ.จ. รวม
ทหารใหม่ 1,490 2,250 - 3,740
ปีที่ 1 3,350 2,250 2,700 8,300
ปีที่ 2 3,800 2,250 2,700 8,750
ปีที่ 3 4,020 2,250 2,700 8,970
ปีที่ 4 4,230 2,250 2,700 9,180
ปีที่ 5 4,450 2,250 2,700 9,400
• ทหารใหม่ ใช้เวลาในฝึกทั้งสิ้น 10 สัปดาห์
• พ.จ.จ. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม จะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ (หลักสูตรกระโดดร่ม)

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ
การรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา


9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
(เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อมตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• ข้อ 1 – 8 ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค
กำหนดการ วันที่ เวลา
* ทดสอบร่างกาย 22 ต.ค.50 0800-1630
* ประกาศผลขั้นที่ 1 23 ต.ค.50 0700
* ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี) 23 ต.ค.50 0800-1630
* สัมภาษณ์/ตรวจโรค 24 ต.ค.50 0800-1630
* ประกาศผลครั้งสุดท้าย 25 ต.ค.50 1300
* รายงานตัวเข้ารับการฝึก 1 พ.ย.50 0830

ผังสถานที่รับสมัค
ศูนย์การศึกษา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ผังสถานที่ทำการทดสอบ
กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี โทร.(036)412648, ( 036 ) 412668
ท่าที่ใช้ในการทดสอบร่างกาย

ท่าดันพื้น ภายในเวลา 2 นาที

ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา 2 นาที

ดึงข้อราวเดี่ยว ต่อเนื่องกัน

วิ่งระยะทาง 1 ไมล์

ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร
ทดสอบกำลังใจ 9 สถานี

• พ.จ.จ. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม
จะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ (หลักสูตรกระโดดร่ม)