บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2554


ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600อัตรา

1. สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้
1.1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล 900 อัตรา
1.2 ตำรวจภูธรภาค 1 580 อัตรา
1.3 ตำรวจภูธรภาค 2 450 อัตรา
1.4 ตำรวจภูธรภาค 3 650 อัตรา
1.5 ตำรวจภูธรภาค 4 470 อัตรา
1.6 ตำรวจภูธรภาค 5 340 อัตรา
1.7 ตำรวจภูธรภาค 6 470 อัตรา
1.8 ตำรวจภูธรภาค 7 340 อัตรา
1.9 ตำรวจภูธรภาค 8 300 อัตรา
1.10 ตำรวจภูธรภาค 9 0 อัตรา
1.11 ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ 1,000 อัตรา
1.12 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 500 อัตรา

รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา
อนึ่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆ หากมีเหตุผลความจำเป็นเมื่อไม่สามารถรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้ครบตามจำนวนความต้องการ 6,000 อัตรา

2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 600 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้
2.1 หน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานกำลังพล สำนักงานกฏหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ กองบินตำรวจและกองวินัย จำนวน 300 อัตรา
2.2 หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (กองบังคับการอำนวยการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 160 อัตรา
2.3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 40 อัตรา
2.4 ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ 100 อัตรา

รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

แผนการปฎิบัติงานในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี 2554 จำนวน 6,600 อัตรา ระหว่างปลายเดือน มีนาคม2554 ถึง กันยายน 2554