ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 107 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (ชายและหญิง)


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558    (update 1/12/57)
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  (รอบสุดท้าย)  (update 14/3/57)
- กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
 - กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
 - กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
หมาย เหตุ : ตามกำหนดการในวันพุธที่ 19 มี.ค.57 ถึง อังคารที่ 25 มี.ค.57 ซึ่งกำหนดให้ทำสัญญาและตรวจสอบหลักฐาน ณ กรมสารบรรณทหารบกนั้น ทางกรมสารบรรณทหารบกจะชี้แจงการปฏิบัติเรื่องดังกล่าวในวันอังคารที่ 18 มี.ค.57
 ราย ละเอียดจำนวนผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ม.ค.57  (update 13/1/57)
คำแนะนำ การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557  (update 19/12/56)
- กลุ่ม 1 วิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์
- กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์
 - กลุ่มที่ 4 การเงินการบัญชี
 - กลุ่มที่ 5 ศาสนศาสตร์
***คุณสมบัติ
***หลักฐานการสมัคร
หมายเหตุ หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-7537 และ 0-2297-7568

เน้นย้ำสำหรับน้อง รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ม.ค.58 – วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค.58 เวลา 08.30 - 16.30 น.(พร ้อมจำหน่ายสมุด ไม่เว้ นวันหยุดราชการ) คำแนะนำและใบสมัครสอบ)
- สถานที่ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ค์าสมัครสอบ 100 บาท (หนึ่งร อยบาทถ วน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2558

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558
การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบประจำปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จานวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทาการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก
 

ข้อ 2 ประเภทบุคคล ผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 บุคคลพลเรือน
2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก
2.3 ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
2.6 ทหารกองหนุนในสังกัดกองทัพบก

การสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ของหน่วยในส่วนกําลังรบ ( เหล่าทหารราบ ) ประจําปีงบประมาณ 2558

ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ)เพื่อสอบคัดเลือก
และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก)จํานวน 200 นาย โดยบรรจุ เข้ารับราชการ ใน1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสําหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา20 สัปดาห์ เมื่อสําเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกําลังรบ
(เหล่าทหารราบ)

-กำหนดการรับสมัคร 16-31 ม.ค. 58 เวลา 0830-1630 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-สอบวิชาการ 14 ก.พ. 58 เวลา 1000 ณ รร.ช.กช.(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล) รายงานตัว 0800-0930  
-ทดสอบร่างกาย 19-20 ก.พ. 58  เวลา 0600-1600  
-สอบสัมภาษณ์ 20-21 ก.พ. 58 เวลา 0900-1600 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ(3) ชั้น 2 และ ชั้น 3 

-ตรวจโรค 20-21 ก.พ. 58 เวลา 0830 ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 
-ประกาศผลสอบวิชาการ  17 ก.พ. 58 ปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  และ http://www.infantry-center.com  

-ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 2 มี.ค. 58 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   และ http://www.infantry-center.com   

คุณสมบัติสำคัญ 
เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ร.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 


ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครได้ที่นี่ 


การแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงคจะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160

โทร. 0 3254 2468 ,0 3254 2455–8 ต่อ 54014,54016,54018,54133


ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2558 ในหน่วยอื่นๆ

  • ศูนย์การทหารราบ
  • กรมการทหารช่าง
  • กรมทหารสื่อสาร
  • ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
  • ศูนย์การทหารม้า วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
1. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราช บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2558 นี้ ต้องเป็นผู้ที เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.1.1 สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.1.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
2.1.3 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

4. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)

5. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบัน การศึกษาใด ๆ
10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณะเพศ
12. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
13. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใด ๆ บนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการทั่วไป จำนวน 28 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
คุณสมบัติโดยสังเขป
อายุ 18 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทย
คุณวุฒิ ปวช.เกรดเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากที่ทำงานเก่า
คุณวุฒิ ม.ปลาย เกรดเฉลี่ย 1.20 ขึ้นไป

การรับสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 ธันวาคม 2557
โทร 0 2155 6155, 0 2155 6160

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 315 อัตรา

1. พนักงานราชการ จำนวน 296 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้.
1.1 กลุ่มงานบริการ
1.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 23 อัตรา (ชาย)
1.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 4 อัตรา (ชาย)
1.1.4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
1.1.5 พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.1.6 พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (ชาย, หญิง)

1.2 กลุ่มงานเทคนิค
1.2.1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.2 พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง) 1.2.3 ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
1.2.4 ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
1.2.5 ช่างสรรพาวุธ
1.2.5.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 137 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.2 สาขาวิชาช่างโลหะ จำนวน 18 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 33 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.4 สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 35 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.5.5 สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา (ชาย, หญิง)
1.2.6 ช่างยางและพลาสติก จำนวน 5 อัตรา (ชาย)
2. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จำนวน 19 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้.-

2.1 กลุ่มงานบริการ
2.1.1 พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ชาย, หญิง)
2.1.2 พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
2.1.3 ลูกมือช่าง จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
2.1.4 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง) 2.1.5 พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)
2.1.6 พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)

2.2 กลุ่มงานเทคนิค
- ช่างสรรพาวุธ
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
- สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา (ชาย, หญิง)

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1.1 ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280.-บาทและเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 1,005.-บาท
1.2 พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430.-บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500.-บาท
1.3 พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430.-บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500.-บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เป็นผู้มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ช่างไฟฟ้า
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน)

พนักงานตัดผม
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มีความรู้ ความชำนาญในการตัดผมเป็นอย่างดี
มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

พนักงานบริการ
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม เป็นเพศชาย/หญิง

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้
1 ตำแหน่งพนักงานบริการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ 2 สถานที่ คือ ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และ
สถานีรายงานสมุย ศปอ.คปอ.ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 (เวลาราชการ
0800 ถึง 1600 เว้นวันหยุดราชการ)

2 ตำแหน่งพนักงานตัดผม และ ช่างไฟฟ้า ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ตั้งแต่วันที่
27 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 (เวลาราชการ 0800 ถึง 1600 เว้นวันหยุดราชการ)

3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.daoc.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th โทรศัพท์ 0 2534 6545, 0 2534 6546 และ 0 2534 6547

ดูรายละเอียดการรรับสมัครได้ที่นี่

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ (รับเฉพาะหญิง)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • นักแสดง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
  1. สัญชาติไทย
  2. หญิงโสด อายุ 18-24 ปีบริบูรณ์
  3. ส่วนสูง 158 ซม. BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าปกติ =18-24 )
  4. การศึกษา ม.ปลาย
รับสมัคร กองบังคับการกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร 036 413 380 ตั้งแต่วันที่ 1-11 ธันวาคม 2557 เวลา 0900 - 1600 (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดการรับสมัคร และวิชาในการสอบได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมข่าวทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้าง เป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกรมข่าวทหารอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาทค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500 บาท

2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
พนักงานธุรการ

2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.2 รับ - ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกาลังบารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
2.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบารุงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคาสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

กองบิน 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา


กองบิน 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

1.1 ช่างไม้ แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.2 ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.3 ช่างโยธา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.5 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกขนส่ง กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,280.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,005.- บาท
1.6 พนักงานขับรถทุ่นแรง แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 10,430.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500.- บาท
1.7 พนักงานบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 1
กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430.- บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500.- บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึง 30 กันยายน 2559
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

คุณสมบัติเฉพาะ
ช่างไม้ แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างไม้ หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างประปา หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
 
ช่างโยธา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานโยธา หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานซ่อมเครื่องยนต์ หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกขนส่ง กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานซ่อมเครื่องยนต์ หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป

พนักงานขับรถทุ่นแรง แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ต้น - ม.ปลาย) มีผลการศึกษาสอบได้
คะแนนเฉลี่ย 1.20 ขึ้นไป หรือสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป

พนักงานบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ
กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศหญิง สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ต้น - ม.ปลาย)
 
การรับสมัครวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการมีผลการศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย 1.20 ขึ้นไป หรือสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป


ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบิน 1