วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการสอบ รับสมัครตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค จำนวน 985 อัตรา

ขอบคุณภาพจาก กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายละเอียดเบื้องต้นสอบตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค

วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
  • สายอำนวยการ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง
  • สายเทคนิค รับเฉพาะเพศชาย

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ 

1. ประกาศรัสมัคร 18 ก.ย.58

2. รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต 1 - 22 ต.ค. 58 http://www.policeadmission.org/

3. สอบข้อเขียน 29 พ.ย. 58

หมายเหตุ อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการ ตร. อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5)

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5) ดังนี้.-
1.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ จำนวน 190 อัตรา
1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน 10 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2540 )
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน 2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อศอก, ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

กรมกำลังพลทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 อัตรา โดยมี

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา, พนักงาน
ธุรการ 2 อัตรา และพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา) รับเฉพาะบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท)
- ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท)

1.2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา และพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา) (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท) รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
1.2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารพรานที 11 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ ๑ กรมทหารพรานที ๑๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (จำนวน ๘๐ นาย)

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 ก.ย.58 สอบถามรายละเอียดได้ที่กองศัลยกรรม โทร 0-2534-7336,0-2534-6540 ขอรับใบสมัครได้ที่e-mail: surgery_bhu@hotmail.com

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 (ฉบับ)
2. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 1 (ฉบับ)
3. สำเนาใบผ่านการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 1 (ฉบับ)
4. สำเนาผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 (ฉบับ)
5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 (ฉบับ)
6. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว) จำนวน 2 (รูป)
7. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (กรณีที่มีต้นสังกัด) จำนวน 1 (ฉบับ)
8. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร (Recommendation Letter) จำนวน 3 (ฉบับ)
** จากผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์แพทย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี ให้ระบุชื่ออาจารย์แพทย์และสถาบันที่ขอ recommendation letter ในใบสมัครด้วย9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง


รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กองกุมารเวชกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร เปล่งรัศมี(ก้อย) โทร.0 2534 7306-7

ที่มาข้อมูลข่าวสาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แจ้งล่วงหน้าการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ปี 2559

ขอบคุณภาพจากเพจโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

เปิดรับสมัคร มกราคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 18 ปี )นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง 18 - 30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
6. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
9. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
10. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
11. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว


วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการจำนวน 4 อัตรา


กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร 
  • ตำแหน่งเสมียน (ชกท.710, 711) 
  • ตำแหน่งช่างเขียน(ชกท.810) 
คุณสมบัติโดยสังเขป
- ต้องเป็นบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2528 – 2540)
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
-สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 17 ส.ค. 2558 (0800 - 1630) ในเวลาราชการ  ใบสมัครชุดละ 100 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายก่าลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 298817ต่อ75409 ในเวลาราชการ  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
Custom Search