วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5)

1.ตำแหน่งดังนี้
1.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ จำนวน 190 อัตรา
1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน 10 อัตรา


2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2540 )
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อศอก, ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ประจำปีงบประมาณ 2559

ขอบคุณภาพจาก กรมทหารพรานที่ 14

กรมทหารพรานที่ 14 เปิดรับสมัครบุคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เข้าเป็น อาสาสมัครทหารพราน กรม ทพ.14 ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี
 

คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี เว้น( ผู้เกิดปี พ.ศ.2538 )
 • เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดปี 2528 ลงไป)
 • มีความสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก.
 • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า
 • สัญชาติไทยโดยกำเนิด

แจ้งข่าวรับสมัครทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ เรื่องการงดรับ พลอาสาสมัคร (หญิง)


ขอบคุณภาพจากบล็อก คนดีมีวินัย www.oknation.net/blog/nard


หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ แจ้งเรื่องการรับสมัครมาดังนี้
 • งดรับสมัครพลอาสาสมัคร (หญิง)เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนพลอาสาสมัครชาย ยังคงรับสมัครตามเดิม  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2456-9452 0-2356-0893
(ประสานจาก เจ้าหน้าที่ฯ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ)

ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครในปี 2558

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

พลแม่นปืน พลซุ่มยิง อยากเป็นอะ ทำไงครับพี่

หลักสูตร พลแม่นปืนชั้นสูงและครูฝึกพลแม่นปืน ขอบคุณภาพจากศูนย์การทหารราบ
อยากเป็นสไนเปอร์มีน้องที่ติดตามเพ็จ Army Etc. ถาม?????
ตอบ ถ้าไม่ซื้อปืนมาฝึกยิงเอง ซึ่ง(ต้องรวยยยย....มากชนิดเหลือกินเหลือใช้เอาเงินเป็นแสนๆมาซื้อปืนไรเฟิล กับผลาญกระสุนทิ้งอย่างไม่ปันยะปันยัง) หรือไม่ก็ต้องเป็นทหารหรือตำรวจนะคุณน้องผมตอบไป เสียงปลายสายบอกว่าพี่เอาดีๆซิครับ อย่างอย่ากวน....ีนซิครับ (แหมดียังครับ)
เอาเฉพาะทหารบกนะเพราะพี่น่าจะมีข้อมูลเส้นทางเดินมากหน่อย เหล่าอื่นไว้มีโอกาสจะถามไถ่พี่น้องเพื่อนพ้องมาฝาก

***เอานะมันเป็นอย่างนี้น้องต้องฝ่าด่านอรหันต์ทองคำใหญ่ๆ 5 ด่าน (สำหรับ ทบ.นะ)*****
1.ต้องเป็นทหารประจำการให้ได้ก่อน(สัญญาบัตรหรือประทวนก็ได้ไม่ว่ากัน)ให้ดีเป็นเหล่ารบ (ม้า ราบ ปืน)เหล่าอื่นก็ได้ แต่อาจมีปัญหาตอนขอไปเรียนหน่วยอาจขัดข้องด้วยเหตุผลร้อยแปดพันเก้า บลาๆๆๆ

2.เป็นผู้ยิงปืนดี  ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกยิงปืนทหาร การฝึกยิงปืนเล็กยาวประจำปี  ของ กองทัพบก พ.ศ. 2530 สำหรับทหารทุกเหล่า (พูดง่ายๆ ต้องมีDNA วาสซาลี่ไซเซส ปนๆอยู่บ้างสักนิดส์.....ก็ยังดี) คือแม่นปืนเล็กยาว(ยิง พี่เอ็ม พี่เอชเค แม่นเป็นจับวาง) ยิงได้เหรียญว่างั้นเถอะเหรียญนี้นะ

กองบิน 6 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเหมาบริการ 27 คน

ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ นขต.บน. 6 จำนวน 26 คน
 • จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์บริเวณท่าอากาศยานทหาร 1 และ 2  จำนวน 1 คน 
อัตราค่าจ้าง 7000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติโดยสังเขป 
จบการศึกษาภาคบังคับ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร
การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
รับสมัคร แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 6 ตั้งแต่ 10-18 ก.ย. 58 ในวันและเวลาราชการ
โทร 0 2534 4298 , 0 2534 4599

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

กรมทหารพรานที่ 12 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพราน สมัครด่วน

รับสมัครถึง วันที่ 10 ก.ย. 2558 ณ กรมทหารพรานที่ 12 บ.ดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) รับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรุงเทพมหานคร/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
ประเภท  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ข่าวสาร เพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย แผนงาน งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม รายงานการดำเนินงาน รายงานสถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด ประสานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินและการบังคับโทษปรับของผู้เกี่ยวข้องในคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน เก็บรักษาทรัพย์สินหรือนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ดำเนินงานด้านการอำนวยการ เลขานุการ การบริหารงานทั่วไป การพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
       
วิธีการเลือกสรร :     - ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว 2. การใช้ภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา โดยอ่าน ทำความเข้าใจ สรุปและตีความข้อความหรือบทความที่กำหนด และการใช้ภาษาโดยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ความถูกต้องทางหลักภาษา 3. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 4. ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 5. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน การจัดทำแผน/โครงการ และการบริหารแผนงาน/โครงการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :     1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินฯ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดการรับสมครได้ที่นี่

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://oncb.thaijobjob.com/

ที่มาข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์กองการสอบ รับสมัครตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค จำนวน 985 อัตรา

ขอบคุณภาพจาก กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายละเอียดเบื้องต้นสอบตำรวจสายอำนวยการและเทคนิค

วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
 • สายอำนวยการ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง
 • สายเทคนิค รับเฉพาะเพศชาย

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ 

1. ประกาศรับสมัคร    18 ก.ย. 58
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต    1 - 22 ต.ค. 58 http://www.policeadmission.org/
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน    17 พ.ย. 58
4. สอบข้อเขียน    29 พ.ย. 58
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง    9 ธ.ค. 58
6. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง    18 - 25 ธ.ค. 58
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)    6 ม.ค. 59
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง    10 ก.พ. 59
9. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้นสังกัด    16 ก.พ. 59 


อัตราที่เปิดรับ จำนวนทั้งสิ้น 985 อัตรา

1. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
    (ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน)
705 อัตรา
2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
    (ทำหน้าที่ครูฝึก)
180 อัตรา
3. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่วิทยาการ) 100 อัตรา


ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพิ่มเติม คุณสมบัติโดยสังเขปของตำแหน่งที่รับสมัคร (รอยืนยันจาก สตช.อีกครั้ง)

1. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
1.1 ทำหน้าที่อำนวยการ บรรจุหน่วยงานส่วนกลาง (705 อัตรา)
รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 • วุฒิ ม.6 /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • เพศชาย  สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก
 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

1.2 ทำหน้าที่ครูฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจทั่วประเทศ (180 อัตรา)
รับเฉพาะผู้ชาย

 • เคยเป็นทหารเกณฑ์ (ไม่รับผู้จบ รด.ปี3)
 • หน่วยต้นสังกัดเดิมมีหนังสือรับรองความประพฤติ โดยผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อายุ 21 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้ 
2. กลุ่มงานเทคนิค
2.1 ทำหน้าที่วิทยาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (100 อัตรา)
รับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 • วุฒิ ม.6 /ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า (จบการศึกษาแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร)
 • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับแบบวันชนวัน จนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • เพศชาย  สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก ไม่จำกัดน้ำหนัก
 • กรณีสายตาสั้น/ยาว/เอียง สามารถสวมแว่นตา เข้าทดสอบได้
 • บรรจุทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี สามารถแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5)

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา (รุ่นที่ 5) ดังนี้.-
1.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ จำนวน 190 อัตรา
1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จำนวน 10 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2530 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2540 )
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน 2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า (แขน : ไม่เกินกึ่งกลางของแขนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อศอก, ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโคนขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู, อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา
Custom Search