ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคลพลเรือนเพือสรรหา คัดสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค เพื่อทดแทนในตำแหน่ง/อัตราที่ว่างระหว่าง ปี งป.57 จำนวน 1 ตำแหน่ง/อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างเครื่องยนต์  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. สัญชาติไทย อายุ18 - 35 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว
 3. สำเร็จการศึกษา ปวช.
รับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เลขที่ 2 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ

ตั้งแต่ 17-20 ต.ค. 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2475 5463 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กรมทหารพรานที่ 47 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนชายเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ห้วง พ.ย.2558


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 – 30 ปี(ยกเว้นผู้ที่คัดเลือกทหารในปี58)

2. ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป /ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว /สำเร็จการศึกษา น.ศ.ท.ชั้นปีที่ 3
3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษทุกชนิด

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 จำนวน 23 ตำแหน่ง

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557จนถึง 31 ตุลาคม 2557  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน  รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้
1.1  มีสัญชาติไทย
1.2  อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
1.3  สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
1.4  มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)
1.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
1.6  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 23 อัตรา :

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2558

ขอบคุณภาพจาก เพ็จกองพันสุนัขทหาร
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้บังคับสุนัข (อัตรา พล.อส.) 25 อัตรา กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นทหารกองหนุน(ปลดจากกองประจำการ)หรือ สำเร็จการศึกษา นศท.ชั้นปีที่ 3-5 อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ.
 2. ไม่เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร(ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. และขนาดรอบออก 75/78 ซม.)
 3. การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า
 4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งได้เป็นอย่างดี
วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มีดำริให้รับสมัครทหารกองประจำการ ผลัดที่ะปลดจากกองประจำการในวันที่ 1 พ.ย.57 ที่จะถึงนี้ ให้สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกได้

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 รอบ 2

กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 
1. ประเภทบุคคลที่รับสมัคร (สมัครได้หลายประเภทตามคุณสมบัติของผู้สมัคร)
1.1 บุคคลทั่วไป จำนวน 39 คน
1.2 บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงภัย จำนวน 1 คน (อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง หรืออำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่)

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (ชาย 1 อัตรา หญิง 2 อัตรา)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. พนักงานบริการ(ญ.) จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานรักษาสถานที่ชาย(ช.) จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานช่วยการพยาบาล(ญ.) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
 2. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย โดยกำเนิด
 3. งดรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารซึ่งเกิดในปี 2537-2538
 4. การศึกษา ม.3 - ม.6
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  8 ต.ค. 57 ติดต่อและสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลอานันทมหิดล (ค่าลงทะเบียนสมัครชุดละ 50 บาท)

โรงพยาบาลอานันทมหิดล 3015 ตำบล เขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง)

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
1.1 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 3 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรับปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (สาขาบริหารธุรกิจ,บริหารทรัพยากรมนุษย์)

1.2 พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิชยการ)

1.3 ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับช่าง 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ปฏิบัติงานที่ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

1.4 พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน รับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

พยาบาลทหาร(สามเหล่าทัพ)พยาบาลตำรวจ ปี 2558 กำหนดการรับสมัครเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า

วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก 

รับสมัครพร้อมกันใน 2 หลักสูตร คือ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประมาณเดือน ก.พ. ถึง เป็นต้นไป
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ.เป็นต้นไป 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)รับจำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ธนาคารแแห่งประเทศไทยรับสมัคร เจ้าหน้าที่สืบสวน ทีมสืบส่วน 1-2 ศูนย์สืบสวนและประมวลข่าว ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2/2557 (รับชาย/หญิง)

คุณสมบัติโดยสังเขป  
 • สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ เป็นหรือเคยเป็น นายทหาร หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า  ร้อย เอก เรือเอก เรืออากาศเอก ร้อยตำรวจเอก หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ ที่มีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการข่าว หรือการสืบสวน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
 • รักษาความลับได้ดี มีประวัติเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ และไม่ขัดต่อระบบการรักษาความปลอดภัย
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี
 • มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ตลอดเวลา

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

ตำแหน่งที่รับสมัครดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง/สังกัด ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
1.1 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
1.1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.2 ท่าอากาศยานระนอง
1.2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.3 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
1.3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.4 ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.5 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
1.5.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

1.6 ท่าอากาศยานขอนแก่น
1.6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
1.6.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท
ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกินปีงบประมาณ