ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวน 30 ทุน

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับ ม.6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับม.6 หรือหลักสูตรอื่นที่เที่ยบเท่า ซึ่งรองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ไม่เป็นกำลังศึกษาในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของรัฐ (ยกเว้นได้รับการลาออกก่อนวันที่ 15 ก.ย. 57)
 3. ก่อนเข้าทำการศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษา 3 ปี
กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรมวัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตวันอังคารที่ 9 ถึงวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 9 ถึงวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ใส่ซองขนาด A4 และใช้ใบปิดหน้าซองที่กำหนด
ภายในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
(จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ 22 กันยายน 2557 เป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร)
ตรวจสอบสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร ทางอินเตอร์เน็ต5 วันหลังจากส่งเอกสาร (3วันหลังจากวันที่สมัคร สำหรับผู้สมัครโครงการ 5.4) จนถึงวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
ทักท้วงสถานะการสมัคร และ/หรือ ผลการตรวจสอบเอกสาร
กรณีที่ไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องโดย ส่งโทรสารไปยัง 02-256-4494 หรือ 02-256-4454 กด 14 เท่านั้น
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน ถึงเวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ตวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องโดยส่งโทรสารไปยัง 02-256-4494 หรือ 02-256-4454 กด 14 เท่านั้น
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
ผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบกับ กสพท. ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วิชาเฉพาะและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบ ทางอินเตอร์เน็ต
วันพุธที่ 22 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
สอบวิชาเฉพาะ กับ กสพท.วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่สอบ วิชาสามัญ ทางอินเตอร์เน็ตวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
สอบวิชาสามัญ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ที่คณะแพทยศาสตร์จัดสอบวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพประมาณวันพุธที่ 7 มกราคม 2558
สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประมาณวันพุธที่ 28 มกราคม 2558
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
ส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อลบชื่อออกจาก
ระบบการคัดเลือกของ กสพท.
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House (ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://www.cuas.or.th)ตามประกาศของ สอท.


สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึง 19 กันยายน 2557 ได้ที่นี่ http://admission.md.chula.ac.th/

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงานเทคนิค 11 อัตรา

1.1 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องดีเซล (ชกท.623) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.2 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (ชกท.442) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร. 2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
1.4 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ชกท.635) มว.ซ่อมบำรุงสรรพาวุธส่วนหน้า ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
1.5 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) ตอนส่งกำลัง สป.2 – 4 สาย สพ. มว.ส่งกำลัง สป.2 – 4 (เว้นสายแพทย์) แผนกควบคุมการส่งกาลัง ศคบ.บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
1.6 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) ตอนซ่อมบารุง มว.บริการ ร้อย.บก. พัน.สบร.21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
1.7 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) มว.ยานยนต์ขนส่ง ร้อย.สพ.กระสุน พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 24 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • รอง ผบ.หมู่ สนับสนุน ร้อย.บร.กบก.สน.บก.บก.ทท. (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
 • รอง ผบ.หมู่ มว.ปล.ร้อย.รวป.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. (อตรา ส.อ.) จำนวน 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสอบ
 1. เพศชาย
 2. นชท.ภาคสมทบ. อส.ทพ. และบุคคลพลเรือน ที่มีสถานะเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว หรือผู้สำเร็จหลักสูตร นศท.ปีที่ 3 ขึ้นไป)
 3. อายุไม่เกิน 26 บริบูรณ์
 4. คุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558

ประมาณเดือน พ.ย. 2557

เว็บไซต์ www.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3431 1103 หรือ 0 3431 2009 ต่อ 126
.......................................

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540)

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
(๒)กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม มาตรา ๔๑ คือ

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชายหรือหญิง)เข้าเป็นเภสัชกรอัตราจ้าง และนักกิจกรรมบำบัด


ตำแหน่งที่รับสมัคร 

 • นักกิจกรรมบำบัด เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
 • เภสัชกรอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ฝ่ายบริการสุขภาพ  จำนวน 1 อัตรา
   
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นทหารกองหนุน)
 2. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สำเร็จการศึกษา วทบ.นักกิจกรรมบำบัด และได้ใบประกอบวิชาชีพแล้ว
 3. ตำแหน่ง เภสัชกร สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี(บริบาลเภสัชกรรม) และได้ใบอณุญาติประกอบวิชาชีพฯ แล้ว
รับสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ในเวลาราชการ) หรือส่งประวัติการศึกษาและทำงาน ทางอีเมล์ ที่  anek.b@navy.mi.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ก.ย. 57 ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 245 700 ต่อ 69031 

ดูรายละเอียดรับสมัคร นักกิจกรรมบำบัด ได้ที่นี่

ดูรายละเอียดรับสมัคร เภสัชกรอัตราจ้าง ได้ที่นี่

กองบิน 7 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาล กองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกองบิน 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7
--------------------------
ด้วย กองบิน 7 มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
 
2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ไม่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานทันตกรรมต่าง ๆ เช่น ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย แนะนาผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของปาก และฟัน จัดเตรียม ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยการส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ ช่วยดูดเลือดและน้ำลาย ผสมยาหรือวัสดุทันตกรรม อย่างอื่นตามที่ทันตแพทย์มอบหมาย ปฏิบัติงานทางเทคนิคทันตกรรมอย่างง่าย เช่น การผสมผงพิมพ์ปาก การเทแบบพิมพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ ทาสถิติการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

มทบ.24 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิง และทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 2. ช่างไฟ้ฟ้าและประปา จำนวน 1 อัตรา
 3. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
 4. ช่างเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี
 • ไม่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนหรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • พนักงานธุรการ ชายหรือหญิง การศึกษา ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านงานสารบรรณ พิมพ์ดีดภาษาไทย และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ช่างไฟ้ฟ้าและประปา  ชาย ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ้ฟ้ากำลัง,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,เทคนิควิศวกรรมไฟ้ฟ้า
 • ช่างไม้ ชาย ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง
 • ช่างเครื่องมือสื่อสาร ชายหรือหญิง ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างไฟ้ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 16 ก.ย. 2557 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานราชการ คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะและเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ช่างสาธารณูปโภค 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างสาธารณูปโภค 2 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 11280 บาท)
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1. เพศชาย บิดามารดา สัญชาติไทย โดยกำเนิด
 2. เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์
 3. การศึกษา ปวช.ช่างไฟฟ้าหรือช่างก่อสร้าง
 4. ไม่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนหรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
รับสมัคร 8-16 ก.ย. 2557 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด 0 4425 5530 - 9 ต่อ 22232

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

จังหวัดทหารบกน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานราชการ และเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง เสมียนการเงิน ( ชกท.730,731 ) ฝ่ายการเงินจังหวัดทหารบกน่าน ( อัตราสิบเอก ) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง เสมียนการเงิน ( ชกท.730,731 ) ฝ่ายการเงิน จังหวัดทหารบกน่าน(อัตราสิบเอก)จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 2. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ขอบเขตการสอบคัดเลือก
 • ระเบียบงานสารบรรณ : ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2555
 • ความรู้สถานการณ์ทั่วไป : ด้านการเมือง , เศรษฐกิจ , สังคมจิตวิทยาและการทหารจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 16 กันยายน 2557
 • ความรู้เกี่ยวกับบัญชี , การเงินและการธนาคาร , ธุรกิจทั่วไปและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : ความรู้ทางด้านวิชาการตามคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ภาคปฏิบัติ : ทดสอบความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สัมภาษณ์ : ความเหมาะสมในการรับราชการทหาร , บุคลิกภาพ , ท่วงทีวาจา ,
ประสบการณ์ , ความสามารถพิเศษ , ปฏิภาณไหวพริบและวิสัยทัศน์

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ
เว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกน่าน ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่