ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราขการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ทดแทนการสูญเสีย)

 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา
 • เสมียนพิมพ์ดีด ผปค.กกพ.กส.ทบ.เพศชาย
 • เสมียนพิมพ์ดีด ผอส.กสษ.๑ กส.ทบ.เพศชาย/หญิง
2. ช่างเครื่องกล ผบร.รร.กส.กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา เพศชาย
3. รอง ผบ.หมู่  ผบร.ศสท.กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา เพศชาย

คุณสมบัติการรับสมัคร
1. เสมียนพิมพ์ดีด รับบุคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน

สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดอย่างดี
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 
งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2558
 
2. ช่างเครื่องกล ทหารกองหนุนเท่านั้น
สำเร็จการศึกษา ปวช. ช่างกล
มีความรู้ด้านช่างกล
เป็นทหารกองหนุน (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษา นศท.ปี 3 ขึ้นไป)
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ 

3. รอง ผบ.หมู่   ทหารกองหนุนเท่านั้น
สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีคุณสมบัติเป็นผู้นำทางทหารเป็นอย่างดี
เป็นทหารกองหนุน (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษา นศท.ปี 3 ขึ้นไป)
อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์

รับสมัคร วันที่ 8 -12 ธ.ค. 57 ณ อาคารศาสนสถาน กส.ทบ. ค่ายทองฑีฆายุ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จว.นครปฐม
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • เพศชาย มีสัญชาติไทย 
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 
สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นๆ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
ใบกองหนุนหรือใบแทน
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
         

ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 7055  (ที่มา : อศ.)

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จะเปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (เพิ่มเติมวันเวลารับสม้คร)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย
1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.1.2 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท)
1.1.3  มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.1.4 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.1.5 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา)
1.1.6 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
1.1.7 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.1.8 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด
1.1.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.1.10 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 ธ.ค.27 – 1 ธ.ค.39)
1.1.11 เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ
1.1.12 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
1.1.13 ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.2 เพศหญิง
1.2.1 มีสัญชาติไทย มีสถานภาพโสด บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด     
1.2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ 1 ธ.ค.32 – 1 ธ.ค.39)
1.2.3  ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิด โดยประมาท)
1.2.4 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
1.2.5 มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
1.2.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2.7 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด
1.2.8 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
1.2.9 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
1.2.10 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
1.2.11 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2.12 ว่ายน้ำได้

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.- 4 ธ.ค.57 ในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 0 2534 7234 
รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ 
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 69 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 17-26 พ.ย.57 ทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 0 2534 7234
รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,285 บาท ระดับการศึกษา     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
ปวช. ในสาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างโลหะ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    

ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างอากาศยานหน้าที่โดยย่อ
1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบโครงสร้างชิ้นส่วน ผิวบุลำตัว และพื้นบังคับของอากาศยานที่สร้างด้วยโลหะหรือวัตถุผสม ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
2. ทำแบบ (Mould) และขึ้นรูปชิ้นส่วนของโครงสร้าง
3. เตรียมวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบการชำรุดเสียหายเพื่อเสนอแนะการซ่อม
5. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน และ ด้านนิรภัยโรงงาน
6. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามเอกสารเทคนิค
(Technical Order)
7. ทำความสะอาดและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโครงสร้างอากาศยาน ภายใต้การควบคุมของ ผู้บังคับบัญชา
9. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี้

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองบิน 2  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งที่รับสมัคร (รับสมัครเฉพาะเพศชาย)
 • ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานทางสาย กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างไม้ กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างประปา กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
อายุ 18 ปี ขึ้นไป พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กองบิน 2ชาย วุฒิ ปวช. ช่างก่อสร้าง
 • ตำแหน่งพนักงานทางสาย กองบิน 2 ชาย วุฒิ ปวช. ช่างก่อสร้าง
 • ตำแหน่งช่างไม้ กองบิน 2 ชาย วุฒิม.ต้น - ม.ปลาย
 • ตำแหน่งช่างประปา กองบิน 2 ชาย วุฒิม.ต้น - ม.ปลาย

รับสมัครวันที่ วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ แผนกกำลัง กองบังคับการ กองบิน 2

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมยุทธการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) จำนวน 15 อัตรา


1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความตรากตรำ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.3 เป็นทหารกองหนุนชายที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.4 เป็นบุคคลพลเรือนชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.5 งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ.2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.6 งดรับทหารกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.
1.7 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.8 ผู้สมัคร, บิดา และมารดาของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.9 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.10 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี และไม่ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคติดต่อร้ายแรง
1.11 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( เพิ่มเติม )เรื่อง การดำเนินการบรรจุนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ทดแทนการสูญเสีย ปี 58 ตำแหน่งทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา

ประกาศ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( เพิ่มเติม ) เรื่อง การดำเนินการบรรจุนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ทดแทนการสูญเสีย ปี 58 

ตำแหน่งทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งช่างยนต์ จำนวน 6 อัตรา
- ช่างยานยนต์ล้อ ร.12 พัน.1 รอ. 1 อัตรา
- ช่างยานยนต์ล้อ ร. 12 พัน.2 รอ. 2 อัตรา
- ช่างยานยนต์สายพาน ร.12 พัน.3 รอ. 2 อัตรา
- ช่างยานยนต์ ป.พัน.2 รอ. 1 อัตรา
- ช่างซ่อมวิทยุ ร.12 รอ. 1 อัตรา


2.เสมียน จำนวน 5 อัตรา
- เสมียนพิมพ์ดีด ฝกพ.พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- เสมียนกองร้อย ร้อย.ตถ.2 พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- เสมียน พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 2 อัตรา
- เสมียนพระธรรมนูญ ร.12 รอ. 1 อัตรา


3.พลวิทยุ ช.พัน.2 รอ. 1 อัตรา

4.พลสูทกรรม ป.พัน.2 รอ. 1 อัตรา

5.พลขับ จำนวน 7 อัตรา
- พลขับรถ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- พลขับรถ ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 2 อัตรา
- พลขับรถ ร.2 รอ. 1 อัตรา
- พลขับรถ ร.12 พัน.1 รอ. 2 อัตรา
- พลขับรถ ร.12 พัน.2 รอ. 1 อัตรา


การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

1. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นชายโสด อายุ 17 -20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัด กองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.58 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2534 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2537)
1.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558)
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.3 สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ทั้งชาย/หญิง


ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานธุรการ ศูนย์การศึกษา นสศ. จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กอง พธ.สกอ.จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • สัญชาติไทย
 • งดรับผู้ต้องเข้าตรวจเลือกทหารในปี 2558
 • พนักงานธุรการ  เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์
 • พนักงานบริการ เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์  
 • พนักงานการเงินและบัญชี ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ปวช. หรือเที่ยบเท่าพานิชยการ สาขาการบัญชี มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์  
 • พนักผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กอง พธ.สกอ. หญิงโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18-25 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ และเย็บปักถักร้อย  
รับสมัคร 10 - 18 พ.ย. 2557 ณ กองบัญชาการ ศูนย์สงครามพิเศษ (ห้องประชุมหมายเลข 3 ) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร 036-421-709 ตั้งแต่เวลา 0830-1600 (เว้นวันหยุดราชการ)