ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 77 อัตรา (อัตราสิบเอก 75 อัตรา พลอาสาสมัคร 2 อัตรา)

ประกาศกองทัพภาคที่ 3  เรื่อง รับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
---------------------------------
 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 77 อัตรา (อัตราสิบเอก 75 อัตรา พลอาสาสมัคร 2 อัตรา)      

1. รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร : ผนวก ก
          1.1 เสมียน , พลสูทกรรม , ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท. 710 , 711 , 716 , 717 , 760 ,768 , 990 , 940 , 941 , 111 , 113 ) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 29 อัตรา
          1.2 พลขับรถ (ชกท.640,612) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 37 อัตรา
          1.3 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา
          1.4 ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชกท.351 , 352) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
          1.5 ช่างภาพ (ชกท.841) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
          1.6 ช่างเชื่อม (ชกท.442) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
          1.7 พลสารวัตร (ชกท.951) (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 ผู้สมัครต้องมี บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
          2.2 ต้องเป็น บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน / นายสิบกองหนุน หรือ อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2527 – 2539) สำหรับตำแหน่ง พลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีพุทธศักราช 2558)
          2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข
          2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
          2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
          2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
          2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
          2.8 คุณวุฒิทางการศึกษา
                    2.8.1 ตำแหน่ง เสมียน : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                    2.8.2 ตำแหน่ง พลขับรถ : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                    2.8.3 ตำแหน่ง ช่างภาพ : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                    2.8.4 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ : ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์
                    2.8.5 ตำแหน่ง ช่างเชื่อม : ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างเชื่อม
                    2.8.6 ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า : ต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
                    2.8.7 ตำแหน่ง พลสารวัตร : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร ขึ้นไป
                    2.8.7 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
          2.9 คุณสมบัติพิเศษเฉพาะตำแหน่ง : ผนวก ข

3. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง)
          3.1 ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
          3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา - มารดา
          3.3 ใบสำคัญทางทหาร สด.8 , สด.43 หรือ ประวัติทหารบก (ทบ.100 - 075) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ไม่เกิน 6 เดือน)
          3.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่ต้องตรวจเลือด)
          3.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น
          3.6 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนารูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา


ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 

ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น

ระดับปริญญาโท 2 อัตรา ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา ในสาขา

 • การวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)
 • สาขาวิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการ เงิน/การเงินและการธนาคาร (4 อัตรา)
 • สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ( 1 อัตรา)
 • สาขาสถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ ( 1 อัตรา) สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ ( 1 อัตรา)
 • สาขา ภาษาอังกฤษ ( 2 อัตรา)
 • สาขาการวัดผลการศึกษา ( 1 อัตรา)
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับเฉพาะเพศชาย ( 2 อัตรา)
 • สาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และ เปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ รับเฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 31 อัตรา แยกเป็น

 • ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี 25 อัตรา (ชาย/หญิง) และ
 • ระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา 6 อัตรา (เฉพาะเพศหญิง)

คุณสมบัติโดยสังเขป

มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557
สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน 2557 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 

จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ 
กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ โทร. 0 2475 4671 
ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 2 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) 
กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ 
กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ สัตหีบ

สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมร้านสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ (ข้างซอย รพ.ธนบุรี ฝั่งถนนอิสรภาพ) ตั้งแต่ 1 - 13 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 02 475 4671 และ อาคารนันทสวัสดิการ โทร.02 475 5427

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กองทัพอากาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ และสำนักพระธรรมนูญทหาร รับสมัครพนักงานราชการ

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คุณสมบัติ เพศชาย มีใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ฝ่ายขนส่ง กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับสมัคร 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย/หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่พนักงานธุรการ และผู้ช่วยการพยาบาล (กองเวชศาสตร์ป้องกัน) รับสมัคร 17-31 ก.ค. 57 รับสมัคร 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

กรมยุทธการทหารอากาศ  (ชาย/หญิง)
 •  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัคร 17-31 ก.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
สำนักพระธรรมนูญทหาร (ชาย/หญิง)
 •  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 3-17 ก.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัด กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ 2557

สำนักนโยบายและแผนกลาโหมรับสมัครสอบทหารกองหนุน อัตราพลอาสาสมัคร สังกัดกองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 
ตำแหน่งที่รับสมัคร รวมทั้งสิ้น 33 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 3 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 4 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 2 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 2 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 2 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 3 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1.  เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 168 ซม. ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ ปีที่ 5 (ได้ สด.3 หรือ สด.8 ตามแต่กรณี) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.ต้น หรือเทียบเท่า 
 3. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
 4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างจำเลยในคดีอาญา หรือต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นฐานลหุโทษ หรือโดยประมาท
การรับสมัครสอบ วันที่ 15-24 ก.ค. 57 เวลา 0900-1530 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ซอยเทิดราชัน 39 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ


เนื้อหาวิชาที่สอบ
 • พรบ.จราจรทางบก
 • กฏหมายอาญาเบื้องต้น
 • วินัยทหารเรื่องการลาและการลงทัณฑ์
 • ความรู้ทางทหารทั่วไปไม่เกินระดับหมู่ (ตามหลักสูตรฝึกทหารใหม่)
ทดสอบร่างกาย วิ่ง 800 ม. ดันพื้น ลุก-นั่ง

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2558

สาขาที่รับสมัครและจำนวนที่รับบรรจุ
 • แพทย์ศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
 1. เป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาญใช้ทุนให้รัฐบาลฯ จะสำเร็จการศึกษาใน ปี 2557 และปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มิ.ย. 58
 2. อายุ 18- 35 ปี 
 3. สัญชาติไทย โดยกำเนิด บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยก็ได้
 4. มีอวัยวะ รูปร่างเหมาะกันการเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร หรือ ทุพพลภาพ
 5. ไม่เคยจำคุกในคดีอาญาหรือ เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือมีประวัติเกียวข้องกับยาเสพติด
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 สิงหาคม 2557 ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารบังคับการ กรมแทพย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ โทร 02 468 4003

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารเรือ