บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา ฯซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2558 ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

1. ตำแหน่ง คุณวุฒิ และจำนวนที่รับสมัคร

1.1 นายแพทย์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 18 อัตรา
1.2 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา
1.3 เภสัชกร โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 5 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 จากสถาบันการศึกษาที่ สถาบันพระบรมราชชนก กำหนดให้เป็นสถาบันคู่สัญญา ฯและจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์คู่สัญญา ฯ เท่านั้น
2.2 ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี (เกิดระหว่างปีพ.ศ.2523 – พ.ศ.2540) ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ
2.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 , ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518
2.5 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
2.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.11 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
2.12 ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)

3. หลักฐานการสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
3.1 กรอกใบแสดงความจำนงสมัครเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศตามผนวก 1 ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3.2 ประวัติย่อ และคำแนะนำตนเองของผู้สมัคร ตามผนวก 3
3.3 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา ณ ปัจจุบัน
3.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ณ ปัจจุบัน
3.5 เฉพาะนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ ต้องแสดงหนังสือรับรองการสอบผ่านเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์สภา ส่วนนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา ฯ ให้นำมาแสดงภายหลังจากที่ท่านสอบผ่านการประเมินความรู้แล้ว
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนสมรส(หรือหย่า) ของบิดา – มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาของผู้สมัครมีบิดาหรือมารดาที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทยโดยกำเนิด ต้องแสดงหลักฐานสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดในประเทศไทยจริงของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัครในกรณีดังกล่าว)
3.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัครและของบิดา – มารดา (ถ้ามี)
3.9 หลักฐานการรับราชการทหารกองประจำการ (สด.8 หรือ สด.43) เฉพาะผู้สมัครชาย

4. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครทุกท่านต้องยื่นแสดงความจำนงชดใช้ทุนประจำปีงบประมาณ 2558ถึงคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดในปฏิทินการจัดสรรว่าท่านมีความจำนงชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศประจำปีงบประมาณ 2558 แล้วนำสำเนาหนังสือแสดงความจำนงดังกล่าวแจ้งให้กรมแพทย์ทหารอากาศ ทราบ
ล่วงหน้าก่อนกำหนดสอบภาควิชาการ มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศของท่านในครั้งนี้
ยังไม่สมบูรณ์ และคณะกรรมการคัดเลือกของกองทัพอากาศอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครของท่าน

5. สถานที่รับสมัครและกำหนดวันรับสมัคร
ผู้สมัครนำหลักฐานตามข้อ 3 จำนวนอย่างละ 1 ชุด มาสมัครที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร 0 2534 4966 ในเวลาราชการทุกวันระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 – 8 กันยายน 2557 หรือส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังกล่าว (ไม่รับสมัครทางเว็ปไซต์)

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบคัดเลือกการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, กำหนดสอบภาควิชาการ, ทดสอบทางจิตวิทยา,สอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลการสอบคัดเลือ กขั้นสุดท้าย จ ะแจ้งให้ท ราบ อีก ครั้งทางwww.medical.rtaf.mi.th และเฟสบุคของกรมแพทย์ทหารอากาศ หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร 0 2534 4966 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่