บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน
กองทัพภาคที่ 2 โดยฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 21, กรมทหารพรานที่ 22, กรมทหารพรานที่ 23 และกรมทหารพรานที่ 26 เว้นกรมทหารพรานที่ 22 ไม่รับผู้สมัครหญิง รายละเอียด ดังนี้
 
1. จำนวนอัตรา : ตามจำนวนทีี่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธันวาคม 2558

2. คุณสมบัติทั่วไป : 

2.1 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

2.2 เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุ 18-29 ปี (เกิด พ.ศ. 2528-2540) นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ โดยไม่รับบุคคลชายที่เกิด พ.ศ. 2538 ที่จะรับหมายเรียกในปี พ.ศ. 2558 และไม่รับบุคคลที่เกิด พ.ศ. 2537 ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในเดือนเมษายน 2558 ยกเว้นเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และได้นำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว

2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ

2.4 คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า โดยผู้มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนำมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิไม่ได้

2.5 เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะคดียาเสพติดให้โทษทุกชนิด

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

3.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ

3.4 สำเนาประกาศนีบัตร ใบสุทธิการศึกษา (วุฒิม.3) จำนวน 1 ฉบับ

3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.6 สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 สด.9 หรือสด.43) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

3.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ของแพทย์ทหาร โรงพยาบาลทหาร และความเห็นต้องระบุว่า "ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร" ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (อนุโลมให้นำมาหลังผ่านการคัดเลือกแล้ว)

3.8 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

3.9 หากเอกสารหลักฐานในการสมัครไม่ครบ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 จะไม่ดำเนินการรับสมัคร

4. วันเวลา สถานที่ในการรับสมัคร : รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-246311 ค่าสมัคร 100 บาท 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557

6. วันเวลา และสถานที่สอบ วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ที่ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

7. เกณฑ์การสอบ

7.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง 2 กม.)

7.2 สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไป บุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถพิเศษ

7.3 การพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจประวัติอาชญากรเสียค่าธรรมเนียม 150 บาท

 
8. ผู้ผ่านการสอบ จะได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ได้รับเงินเดือนชั้นต้นเดือนละ 4,870 บาท กับเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 4,130 บาท

 
9. ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่า หลักฐานไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็น อาสาสมัครทหารพราน และรับผิดชอบ ความเสียหายหรือผลการกระทำระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน