บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศ รับสมัครข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่าง ๆ จำนวน 16 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 18 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่าง ๆ จำนวน 16 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 18 อัตรา รวมทั้งสิ้น 34 อัตรา ดังนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1. กุมารแพทย์ กกม.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
2. กุมารแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม ร.พ. จันทรุเบกษา พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
3. จักษุแพทย์ กษจ.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
4. นายแพทย์ กอย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
5. นายแพทย์ กอย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาจิตเวชศาสตร์
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
6. พยาธิแพทย์ กพก.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาพยาธิวิทยาวิภาค
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
7. วิสัญญีแพทย์ กวห.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.ท.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
8. วิสัญญีแพทย์ แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด ร.พ.จันทรุเบกษา พอ./ร.ท.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
9. โสต ศอ นาสิกแพทย์ กสศ.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
10. รังสีแพทย์ กรส.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือรังสีรักษา และมะเร็งวิทยา หรือรังสีวิทยาวินิจฉัย หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
11. ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ กอป.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
12. นายแพทย์ กศก.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
13. กุมารแพทย์ กกม.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
14. นายแพทย์ กอย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
15. นายแพทย์ กอย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติซั่ม
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
16. สูตินรีแพทย์ กสก.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.อ.
- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
- เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

พยาบาลวิชาชีพ
1. อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ กกศ.วพอ.พอ./ร.ท.
- วุฒิปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ หรือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- เพศหญิง
2. อาจารย์ กกศ.วพอ.พอ./ร.ท. 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจาก นพอ. ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
- เพศหญิง
3. อาจารย์ แผนกปกครอง วพอ.พอ./ร.ท.
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ วุฒิการศึกษาจาก นพอ. ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
- เพศหญิง
4. นายทหารพยาบาล กพย.ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ./ร.ท. นายทหารพยาบาล กพย.ร.พ.จันทรุ เบกษา พอ./ร.อ. 12 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจาก นพอ. ทุนส่วนตัว ผ่านการปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี บรรจุที่ ร.พ.ภูมิพลฯ จำนวน 10 อัตรา บรรจุที่ ร.พ.จันทรุฯ จำนวน 2 อัตรา
- เพศหญิง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัคร เข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ. 2518
3. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
9. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
10. ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยมีอายุระหว่าง 18-35 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2519-2536) ในปีที่จะบรรจุเข้ารับราชการ
2. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะ สมัครสอบ โดยมีผลการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.20
3. ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัด กระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ รับสมัครในวันรายงานตัวการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
4. ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยจะบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งที่รับสมัคร เท่านั้น
5. ไม่รับสมัครสอบพระภิกษุและสามเณร ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

วิธีการสมัครสอบ
สมัครสอบด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2534-4966, 0-2534-2570-1 ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2554 ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการสายแพทย์
- รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป (เหมือนกันทุกรูป)
- คุณวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า ‘โดยอนุมัติสภาของสถาบัน’ และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามสาขาที่กำหนด อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด โดยแสดงวัน เดือน ปีเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน อย่างละ 1 ฉบับ
- กรณีที่บิดา และ/หรือมารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านของบิดาและมารดามาแสดงด้วย
- กรณีที่บิดา และ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำใบมรณบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดามารดาด้วย
- กรณีที่ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยายของผู้สมัครมิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทย จะต้องแสดงหลักฐานของบิดาหรือมารดาของผู้สมัครแล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทย โดยกำเนิด เช่น สูติบัตรของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ซึ่งแสดงว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดใน ประเทศไทยจริง มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
- สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

าวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่หรือที่  http://www.medical.rtaf.mi.th/