บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ฉก.ทพ.นย. เปิดรับสมัคร


ฉก.ทพ.นย. เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง)
วันรับสมัครและคัดเลือก วันรับสมัครและคัดเลือก วันที่ 2 เม.ย.54 ตั้งแต่ เวลา 0800 - 1200
(เพื่อเข้ารับการฝึกเป็นนักกีฬาโดดร่มแห่งกองทัพเรือ)

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (หญิง)

๑.๑ เพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์

๑.๒ บิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

๑.๓ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๑.๔ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง สายตาปกติ โดยมีนายแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรองการตรวจสุขภาพ


๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกไล่ออกหรือระหว่างพักราชการ

๑.๖ ไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษ เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพย์ติด รวมทั้งเครื่องดองของเมาและบุหรี่

๑.๘ ผ่านการทดสอบความรู้และสมรรถภาพร่างกาย

๑.๙ สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

๑.๑๐ เมื่อได้รับการบรรจุแล้วต้องไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ เกินกว่าที่ทางราชการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดทุกประการ ลิงก์
เกณฑ์การทดสอบร่างกาย หญิง
-ดึงข้อ หรือโหนตัว (ดึงข้อ 2 ครั้ง/เต็ม,1 ครั้ง/ผ่าน หรือโหนตัว 100 วินาที/เต็ม, 50 วินาทีผ่าน)
-ลุกนั่ง เวลา 2 นาที (65 ครั้ง/เต็ม, 30 ครั้ง/ผ่าน)
-ยึดพื้น (24 ครั้ง/เต็ม, 13 ครั้ง/ผ่าน)
-กระโดดแยกเท้าหลังมือชนกันเหนือศีรษะ เวลา 1 นาที (60 ครั้ง/เต็ม, 35 ครั้ง/ผ่าน)
-วิ่งระยะทาง 1 ไมล์ (8.50นาที/เต็ม, 12นาที/ผ่าน)
-ว่ายน้ำ 50 เมตร (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
ทุกท่านที่จะสมัครเข้าเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน ควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรง อดทน มีจิตใจเป็นนักสู้ ไม่ย่อท้อ
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โทร. 039 - 326147 , 039 - 326292 Email TN2P@HOTMAIL.COM