บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวการรับสมัครทหารกองหนุน ปี 54


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และ ทหารสื่อสาร หรือทหาร กองประจำการที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในหน่วยทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง และ ทหารสื่อสาร ในส่วนกำลังรบ จำนวน ๕๗๐ อัตรา ดังนี้๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

๑.๑ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่า ทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง หรือ ทหารสื่อสาร อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหาร กองประจำการที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ ๑ ใน ๓๐ เม.ย.๕๔ โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และต้องสมัครในเหล่าที่ตนเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการเท่านั้น

๑.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

๑.๓ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๕ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

๑.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

๑.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ

๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

๑.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

๑.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

๑.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

๒. ข้อกำหนด

๒.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๒ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

๒.๒ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร ประทวนประจำเหล่าสายวิทยาการ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๕๔ โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.๑ ชั้น ๓) ซึ่งจะได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพ เป็นเงิน ๘,๒๐๐.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด

๒.๓ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๒.๒ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามเหล่าประมาณ ๓-๕ เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรบ กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้

๒.๔ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดำเนินคดี และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

๓.๑ เอกสารที่นำมาแสดงวันรับสมัคร

๓.๑.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๖ รูป ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป (ไม่เกิน ๓ เดือน)

๓.๑.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น

๓.๑.๓ บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

๓.๑.๔ หนังสือสำคัญ สด.๘ หรือ สด.๓ (ระบุวันที่ปลดประจำการในวันที่ ๓๐ เม.ย. ของปีที่รับสมัคร)

๓.๑.๕ หลักฐานตามข้อ ๓.๑.๒ ถึงข้อ ๓.๑.๔ ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ.๔ อย่างละ ๓ ฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่รับสมัครด้วย

๓.๒ เอกสารที่นำมาแสดงในวันแรกของการทดสอบร่างกาย

๓.๒.๑ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดาตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน ๓ ชุด และหลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมสำเนาจำนวน ๓ ชุด

๓.๒.๒ ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร

๓.๓ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ตรวจสอบได้ที่โรงเรียนเหล่าที่ตนสมัครสอบ หรือทางเวปไซต์ของเหล่า๔. กำหนดเวลาการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ

๔.๑ เหล่าทหารราบ

๔.๑.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๗ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ สถานที่รับสมัคร ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔.๑.๒ สอบคัดเลือกภาควิชาการในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐

สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วิชาที่สอบคัดเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๙๐ คะแนน

- วิชาทั่วไป ขอบเขตมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า จำนวน ๔ วิชา ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และความรู้ทั่วไป

- วิชาทหารราบ ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่ และการฝึกตามหน้าที่

๔.๑.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖๐๐ - ๑๒๐๐ และ ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ สถานที่สอบ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์ การแต่งกาย ชุดกีฬา ท่าที่ใช้ในการทดสอบ ท่าดันพื้น, ท่าลุกนั่ง และวิ่ง ๒ กิโลเมตร จำนวน ๓๐ คะแนน

๔.๑.๔ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ สถานที่สอบ อาคาร ๓ ชั้น ๓ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

๔.๑.๕ การประกาศผลสอบ สถานที่ อาคารพลศึกษา ศูนย์การทหาราบ หรือที่ www. Infantry-center.com

๔.๑.๕.๑ รอบแรกในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

๔.๑.๕.๒ รอบสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐

๔.๑.๖ ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อมใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐ สถานที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๕๔-๒๔๖๘, ๐-๓๒๕๔-๒๔๕๕ -๘ ต่อ ๕๔๐๑๘, ๕๔๑๑๓ หรือที่ www.Infantry-center.com

๔.๒ เหล่าทหารม้า

๔.๒.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ สถานที่รับสมัคร แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

๔.๒.๒ สอบคัดเลือกภาควิชาการในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐

สถานที่สอบ (อยู่ภายในบริเวณค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี)

- โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดบำรุงธรรม

- โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

- โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา

วิชาที่สอบคัดเลือกภาควิชาการ จำนวน ๔ วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และความรู้ทั่วไป ขอบเขตไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)วิชาทหารม้า ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่ และการฝึกตามหน้าที่

๔.๒.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ สถานที่สอบ แผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี การแต่งกาย ชุดกีฬา ท่าที่ใช้ในการทดสอบ ดันพื้น (ภายในเวลา ๒ นาที), ลุก – นั่ง (ภายในเวลา ๒ นาที) และวิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร

๔.๒.๔ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ สถานที่สอบ ห้องเรียนแผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

๔.๒.๕ การประกาศผลสอบ สถานที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี หรือที่ www .cavalrycenter.com

๔.๒.๕.๑ รอบแรกในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐

๔.๒.๕.๒ รอบสุดท้ายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐

๔.๒.๖ ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อมใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ สถานที่ แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การทหารม้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๒๓๐๓๑๘-๒๒ ต่อ ๖๔๒๑๐ หรือที่ www.cavalrycenter.com

๔.๓ เหล่าทหารปืนใหญ่

๔.๓.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ สถานที่รับสมัคร ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

๔.๓.๒ สอบคัดเลือกภาควิชาการในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ สถานที่สอบ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วิชาที่สอบคัดเลือก

- วิชาทั่วไป ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และความรู้ทั่วไป ขอบเขตไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

- วิชาทหารปืนใหญ่ กำหนดสอบในขอบเขตการฝึกทหารใหม่ และการฝึก ตามหน้าที่

๔.๓.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗๓๐ สถานที่สอบ ณ สนามกีฬาเอมพันธุ์ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การแต่งกายชุดกีฬา

ท่าที่ใช้ในการทดสอบ

- ลุกนั่ง ตามเกณฑ์อายุ ๙๒ ครั้ง ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ดันพื้น ตามเกณฑ์อายุ ๘๒ ครั้ง ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- วิ่ง ๒ กิโลเมตร ตามเกณฑ์อายุ ๖ นาที ๕๐ วินาที ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๔.๓.๔ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ สถานที่สอบ ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

๔.๓.๕ การประกาศผลสอบ สถานที่ ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หรือที่ http://artycenter.rta.mi.th

๔.๓.๕.๑ รอบแรกในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔

๔.๓.๕.๒ รอบสุดท้ายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ลิงก์

๔.๓.๖ ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อมใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ สถานที่ ณ กองกำลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๔๘-๖๔๓๓ ต่อ ๓๙๐๒๒ - ๓๙๐๒๕ หรือที่ http://artycenter.rta.mi.th.

๔.๔ เหล่าทหารช่าง

๔.๔.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์-๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ สถานที่รับสมัคร ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี

๔.๔.๒ สอบคัดเลือกภาควิชาการในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ สถานที่สอบ ณ สถานศึกษาในอำเภอเมืองราชบุรี

วิชาที่สอบคัดเลือก

- วิชาทั่วไป ๔ วิชา คณิตศาสตร์ ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน, ภาษาไทย ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน, ภาษาอังกฤษ ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน, ความรู้ทั่วไป ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน ระดับความรู้ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- วิชาทหาร ๑ วิชา ๓๐ ข้อ (ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่ และการฝึกตามหน้าที่)

๔.๔.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ สถานที่สอบ ณ สนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง การแต่งกาย ชุดกีฬา รองเท้าผ้าใบ ท่าที่ใช้ในการทดสอบจำนวน ๓ ท่า โดยใช้เกณฑ์ผ่านของกองทัพบก ร้อยละ ๕๕ มีดังนี้

- ดันพื้น ๒ นาที เกณฑ์สูงสุด ๘๐ ครั้ง

- ท่าลุกนั่ง ๒ นาที เกณฑ์สูงสุด ๘๗ ครั้ง

- วิ่ง ๒ กิโลเมตร เกณฑ์สูงสุด ๗.๑๕ นาที

๔.๔.๔ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ สถานที่สอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง แต่งกาย ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มข้อ

๔.๔.๕ การประกาศผลสอบ สถานที่ ณ กองกำลังพล กรมการทหารช่าง

๔.๔.๕.๑ รอบแรกในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔

๔.๔.๕.๒ รอบสุดท้ายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๔.๔.๖ ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อมใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ ๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ สถานที่ ณ กองกำลังพล กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๗๒๖๘, ๐๓๒-๓๓๗๓๘๘ ต่อ ๕๓๑๒๕ หรือที่ htt://www.engrdept.com/

๔.๕ เหล่าทหารสื่อสาร

๔.๕.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ สถานที่รับสมัคร กรมการทหารสื่อสาร

๔.๕.๒ สอบคัดเลือกภาควิชาการในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ สถานที่สอบ กรมการทหารสื่อสาร

วิชาที่สอบคัดเลือก

- วิชาทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป) ระดับความรู้ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

- วิชาทหาร (ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่ และการฝึกตามหน้าที่)

๔.๕.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ สถานที่สอบ กรมการทหารสื่อสาร การแต่งกาย ชุดกีฬา

ท่าที่ใช้ในการทดสอบ

- ท่าดันพื้น (ภายใน ๒ นาที) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๘๐ ครั้ง)

- ท่าลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๘๗ ครั้ง)

- วิ่ง ๒ กิโลเมตร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๗ นาที ๑๕ วินาที)

๔.๕.๔ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ สถานที่สอบ กรมการทหารสื่อสาร

๔.๕.๕ การประกาศผลสอบ สถานที่ กรมการทหารสื่อสาร

๔.๕.๕.๑ รอบแรกในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐

๔.๕.๕.๒ รอบสุดท้ายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐

๔.๕.๖ ขอรับคำแนะนำการรับสมัครพร้อมใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ สถานที่ กองกำลังพล กรมการทหารสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ และ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ หรือที่ http://signal.rta.mi.th

๕. การดำเนินการเมื่อประกาศผลสอบ

๕.๑ เมื่อประกาศผลสอบรอบแรกแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่เข้ารับการทดสอบในรอบต่อไป ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

๕.๒ เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกลำดับต่อไปเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแทน

๕.๓ บุคคลอะไหล่ ควรติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลำดับการสอบไว้ด้วย กรณีหากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์จะได้แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทน