Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่น 56 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
 • ประเภททุนกองทัพบก(หญิง) จำนวน 20 คน
 • ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 คน  (ชาย 15 คน หญิง 60 คน)
 • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาม.ปลาย สายวิทย์ - คณิต
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 7 ม.ค. - 17 เม.ย. 62
การรับสมัครสมัครทางเว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 
รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562
ที่มาข้อมูลข่าวสาร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 
 • ชาย/หญิง (โสด) อายุระหว่าง 17-22ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ - คณิต

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 19 เม.ย. 62
ที่มาข้อมูลข่าวสาร วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

กรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหาร ประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 8 ตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2562


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • นายทหารประทวน อัตราสิบเอก ตำแหน่งเสมียน จำนวน 4 อัตรา 
 • นายทหารประทวน อัตราสิบเอก ตำแหน่งพลขับ จำนวน 4 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเขป
เสมียนพิมพ์ดีด ชกท.711 และ 710 อัตรา ส.อ.
 • คุณวุฒิ ม.ปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า อายุ 18- 29 ปีบริบูรณ์
พลขับ ชกท. 640 อัตรา ส.อ.
 • คุณวุฒิ ม.ปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า อายุ 22- 29 ปีบริบูรณ์
 • มีใบขับขี่รถยนต์ หากมีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์หรือ ขับรถใหญ่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 0900 – 1600
สถานที่รับสมัคร กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถนนพระราม 5เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหาร ประทวน อัตรา สิบเอก จำนวน 30 ตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2562


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • นายทหารประทวน อัตราสิบเอก จำนวน 30 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • ทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิ วิชาชีพเฉพาะ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือกาลังรับราชการเป็นทหารกองประจำการ และจะครบกำหนดปลดจากกองประจำการในวันที่ 30 เม.ย.62 หรือเป็นทหารกองหนุนจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5
 • งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542 – 2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก ทหารกองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
 • งดรับสมัครทหารกองประจาการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในห้วงวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และได้ร้องขอรับราชการเป็นทหารกองประจำการต่อ
 • สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ,ช่างไฟฟ้ากำลัง ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) , สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง และไม่รับสมัครผู้ที่รอหลักฐานผลการศึกษาหรือ คุณวุฒิ หรือผู้ที่ไม่มีหลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒิ
กำหนดการรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 0900 – 1600 สถานที่รับสมัคร ชั้นล่าง อาคารโรงนอน หมวด ๔ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถนนพระราม 5เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และไม่มีค่าใช้จ่ายใน การสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด พล.ม.2 รอ. จำนวน 30 อัตรา ในปีงบประมาณ 2562


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) จำนวน 5 อัตรา 
 • ช่างยานยนต์สายพาน (ชกท. 632 ) จำนวน 3 อัตรา 1.3 เสมียน (ชกท.710) จำนวน 3 อัตรา
 • เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) จำนวน 1 อัตรา
 • เสมียนกองร้อย (ชกท.710) จำนวน 2 อัตรา
 • เสมียนส่งกาลัง (ชกท.760) จำนวน 4 อัตรา 1.7 พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 12 อัตรา 
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • ทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
 • ตำแหน่ง เสมียน, เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนกองร้อย, เสมียนส่งกาลัง, พลขับรถ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ
 • ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ, ช่างยานยนต์สายพาน สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์
 • ตำแหน่งพลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ กับมีความรู้ด้านซ่อม เครื่องยนต์เบื้องต้น
กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1- 22 เมษายน 2562 เวลา 0900 ถึง 1500 ในวันราชการ ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ 
กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ 
 • เวลา 0700 – 0900 ทดสอบร่างกาย (ผู้สมัครสอบพร้อมเวลา 0630) การแต่งกาย ชุดกีฬา เสื้อคอปกสีขาว กางเกงขาสั้นสีขาว ถุงเท้าสีขาวรองเท้าผ้าใบ 
 • เวลา 0 930 – 163 0 สอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ การแต่งกาย ชุดสุภาพ กางเกงขายาว เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 
*** รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้นจึงสามารถมีสิทธิ์สอบคัดเลือกและได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

กรมขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวน 60 อัตรา ปี 2562


ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งประจำ พลขับรถ จำนวน 39 อัตรา
 • ตำแหน่งประจำ กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 6 อัตรา
 • ตำแหน่งประจำ กลุ่มเสมียน จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • รับสมัครทหารกองหนุนหรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5
 • อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร 
 • พลขับอายุต้องไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 • การศึกษา ม.ปลาย / ปวช.
 • งดรับทหารกองหนุน ยศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ.กลับเข้ารับราชการ
รับสมัครตั้งแต่ 18-25 ก.พ. 62   ตั้งแต่ 0900-1500 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ(อัตราสิบเอก) ปี 2562

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ(อัตราสิบเอก) ปี 2562  จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป  บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน  เพศชาย อายุ 18-25 ปี  
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียน นศท .ชั้นปีที่3 ขึ้นไป(นำปลดแล้ว) งดรับบุคคลจำพวก 2,3,4
ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร(ไม่อยู่ระหว่างการผ่อนผัน)

รับสมัคร แต่วันที่   6 - 8 มี.ค.62 เวลา 0900-1500  ณ กรมสรรพาวุธทหารบก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ชกท.สายส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ และชกท.ส่งกำลังสายกระสุน ปวช.สาขาพนิชยกรรม คอมพิวเตอร์และบัญชี หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.ชกท. ช่างยนต์ ปวช.สาขาช่างยนต์หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.ชกท. ช่างอาวุธ ปวช.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง


ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพาวุธทหารบก hhttp://ordnancerta.com

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเข้ารับราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

คุณสมบัติโดยสังเขป  บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร และพนักงานราชการ เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี  

จำหน่ายคู่มือสมัครสอบ แต่วันที่   4 -15 มี.ค.62 ณ กองกำลังพล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 ซอยรามอินทรา2/1 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์  (ราคาเล่มละ 60 บาท)
รับสมัคร แต่วันที่   11 -16 มี.ค.62 เวลา 0900-1500  ณ กองกำลังพล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 ซอยรามอินทรา2/1 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์  (เว้นวันหยุดราชการ)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ภาษาเมียนมา จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
2.ภาษาเมียนมา จำนวน 2 อัตรา (หญิง)
3.ภาษาเขมร จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
4.ภาษาเขมร จำนวน 2 อัตรา (หญิง)
5.ภาษามาเลเซีย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
6.ภาษาจีนฮ่อ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
7.ภาษาอาข่า จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
8.ภาษาลีซอ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

ชายสูง  155 ซม.ขึ้นไป รอบอก 76/79  พ้นภาระทางทหารแล้ว
หญิงสูง 150 ซม.ขึ้นไป BMI 30 
ไม่เป็นโรคเท้าแบน ตาบอดสี


ที่มาข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย http://afsc.rtarf.mi.th

กฎหมาย และคู่มือที่เกี่ยวข้อง กับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน
1.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
6.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
7.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
8.ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือ
คู่มือ เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือแบบฝึกพระราชทาน พ.ศ.2560

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0-2941-0979  Fax 0-2941-3661  http://rcm.edupol.org/


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 521 อัตรา


ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0-2941-0979  Fax 0-2941-3661  http://rcm.edupol.org/

อ่านก่อนสอบ 3 พ.ร.บ.ที่ผู้จะสอบสายงานพลขับ ทหาร ตำรวจ ควรรู้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ 1,000 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตำแหน่งและจำนวนที่รับ
- ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จํานวน 1,000 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
1.บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย (ผู้ชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 มี.ค.62)
3.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
4.ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
5.ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35
6.วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62
7.มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
TOEIC  495 คะแนน
TOEFL IBT  60 คะแนน
CU-TEP 60 คะแนน
IELTS  4.5 คะแนน
ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน)
ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนดคะแนนภาษา ต้องไม่หมดอายุ ภายในวันที่ 8 มี.ค.62
***มีคะแนนภาษาตามข้อ 7 ไม่ต้องสอบรอบที่ 1 รอสอบรอบที่ 2 รอบที่ 3 เลย
8.กรณี ไม่มีคะแนนตามข้อ 7 สมัครได้ โดย สตม. จะจัดสอบภาษาอังกฤษเองในการสอบรอบที่ 1

หน่วยรับสมัคร และวิธีการสมัคร
1 หน่วยรับสมัคร
1.1 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสําทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 2012
1.2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9889
1.3 กองบังคับการรตรวจคนเข้าเมือง 2 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตําบล หนองปรือ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2134 0841-3
1.4 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 52/11 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3431 8997
1.5 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265 ซอย 5 ถนนหําดจอมเทียน หมู่ 12 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 2751-4
1.6 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 2997-8
1.7 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 5 ถนนโพศรี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4224 9982-3
1.8 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนํามบิน อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5320 1756
1.9 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี ตําบล นครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5688 1518
1.10 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เลขที่ 832 หมู่ 7 ตําบลไสไทย อําเภอ เมือง จังหวัดกระบี่ 81000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7561 1097
1.11 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลํา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7425 7019

2 วิธีการสมัคร และขั้นตอนการสมัคร
2.1 กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภําพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00น.เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 จะสํามํารถกรอกข้อมูลทํางอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลา 15.00 น.  

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 501 อัตรา
- ชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) 23 อัตรา
- ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 478 อัตรา
🌐รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้นที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึง 8 มีนาคม 2562
ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เพ็จ RTAF Recruitment การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

กรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ 150 อัตรา

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบ คัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 150 อัตรา 
คุณวุฒิการศึกษา
1.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 23 อัตรา
 1.2 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา สาขางานก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง การก่อสร้าง จำนวน 42 อัตรา
1.3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาโลหะการ งานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม  จำนวน 17 อัตรา
1.4 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  งานอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 37 อัตรา
1.5 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เครื่องกล สาขางานยานยนต์ , เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์  จำนวน 31 อัตรา
1.6 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้น ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สาหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดจะต้องสำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กาหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และจะ เรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้


 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 12 มีนาคม 2562 ตั้งแตเ่วลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กํารแต่งกําย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจาการ แต่งกายชุดเครื่องแบบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com)
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารช่าง